Venue Terms & Conditions

Venue Terms & Conditions

หลักเกณฑ์ของชุมชน

สรุปนี้มีไว้เพื่อให้ภาพรวมของหลักเกณฑ์ของชุมชนที่เราปฏิบัติตามเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดมาตรฐานระหว่าง VenueE กับผู้ให้บริการสถานที่โดยที่หลักเกณฑ์นี้ไม่ได้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขของสถานที่ฉบับที่สมบูรณ์ ข้อกำหนดทั่วไปฉบับเต็มรูปแบบโปรดดูด้านล่าง
VenueE สร้างการสอบถามเกี่ยวกับการจองสถานที่จัดงานอีเว้นท์ให้แก่ผู้ให้บริการสถานที่
• VenueE เป็นบริการฟรีสำหรับลูกค้า และคอมมิชชั่นการจองจะต้องได้รับการชำระจากผู้ให้บริการสถานที่และผู้ให้บริการสถานที่ไม่สามารถเพิ่มราคาเพื่อทดแทนคอมมิชชั่นนี้แก่ลูกค้าได้
• คอมมิชชั่นจะถูกนำมาคำนวนเมื่อเกิดการจองที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้า ในกรณีต่อไปนี้ก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อกับสถานที่โดยตรง
◦ ลูกค้าขอให้ VenueE สอบถามไปยังสถานที่ หรือ
◦ VenueE ติดต่อกับสถานที่ในนามของลูกค้า หรือ
◦ ลูกค้าส่งคำขอเกี่ยวกับการจองและรายละเอียดไปยัง VenueE ไม่ว่าผ่านทางวิธีการสื่อสารใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจองสถานที่ หรือ
◦ VenueE ส่งมอบรายละเอียดการติดต่อของสถานที่แก่ลูกค้าโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สอบถามรายละเอียดในการจอง และ
◦ เมื่อลูกค้าสอบถามโดยตรงไปยังสถานที่อย่างเห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจาก VenueE ได้แนะนำ สถานที่ดังกล่าวให้กับลูกค้ารายนั้น
• การคำนวนคอมมิชชั่นจะคำนวนจากยอดสุทธิของค่าเช่าและค่าบริการของสถานที่ในขั้นสุดท้าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยลูกค้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง):
◦ ค่าเช่าสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก A/V และสินค้าเสริมและบริการอื่น ๆ ทั้งหมด
◦ รายการหรือบริการที่ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญาเบื้องต้น แต่ภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของราย ได้จากงานอีเว้นท์ที่ได้จัดขึ้น
• VenueE กำหนดให้ผู้ให้บริการสถานที่ส่งสำเนาของสัญญาการเช่าและใบเสร็จรับเงินของการใช้จ่ายอื่นๆ ที่ชำระโดยลูกค้ามายัง VenueE ในทันที
• VenueE อาจออกใบแจ้งค่าคอมมิชชั่นภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นงานการจัดงานอีเว้นท์
• หากทางผู้ให้บริการสถานที่ไม่สามารถส่งมอบสำเนารายจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากเหตุผลใดก็ตาม VenueE ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่านายหน้าตามใบเสนอราคาเริ่มต้นหรือตามประมาณการค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้าย
• ใบแจ้งหนี้ VenueE จะต้องชำระภายใน 28 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานที่

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 8 กรกฎาคม 2560

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

หน้านี้ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งท่าน (“ผู้ให้บริการสถานที่”) ได้ตกลงเข้าผูกพันโดยการเข้าใช้เว็บไซต์ www.venuee.co (“เว็บไซต์”) นี้ เพื่อการโฆษณาสถานที่บนเว็บไซต์
โปรดพิจารณาบทบัญญัติในข้อ 4 เป็นพิเศษซึ่งกำหนดให้ทางเราสามารถเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการจองที่ท่านได้รับจากการที่ใช้เว็บไซต์หรือบริการทั่วไปของเรา
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีการกำหนดข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิ การเยียวยาและหน้าที่ทางกฎหมายของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
เว็บไซต์และบริการที่ให้ผ่านเว็บไซต์นั้น (“บริการ”) ประกอบด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ให้บริการสถานที่สามารถลิสต์พื้นที่ให้เช่าได้ และลูกค้าที่เข้ามาดูเว็บไซต์ (“ลูกค้า”) อาจเข้าชมและจองสถานที่ได้โดยตรงกับผู้ให้บริการสถานที่ บริการนั้นยังรวมถึงทีมงานของเวนิวอีที่อาจแนะนำผู้ให้บริการสถานที่ให้กับลูกค้า ที่อาจได้เข้าชมหรือไม่ได้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าได้ชมและจองสถานที่ได้โดยตรงกับผู้ให้บริการสถานที่ ท่านเข้าใจและตกลงว่าเวนิวอีไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาใดๆที่ผู้ให้บริการสถานที่ได้เข้าทำกับลูกค้า และเวนิวอีไม่ได้เป็นตัวแทนนายหน้าหรือเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการสถานที่หรือลูกค้า เวนิวอีไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้ให้บริการสถานที่ ลูกค้าหรือผู้ใช้เว็บไซต์และบริการใดๆ ลิสติ้งหรือสถานที่ที่โฆษณาในเว็บไซต์และไม่ยอมรับความรับผิดทั้งหมดเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านทราบและยอมรับว่าในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการ หรือการดาวน์โหลดหรือโพสต์ข้อมูลเนื้อหาจากหรือบนเว็บไซต์หรือผ่านบริการนั้น เป็นการระบุว่าท่านได้อ่านและเข้าใจ และตกลงที่จะเข้าผูกพันกับข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าท่านได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์หรือไม่ หากท่านยอมรับหรือตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของบริษัทหรือองค์กรตามกฎหมายใดๆ ท่านแสดงตนและรับประกันว่าท่านมีอำนาจที่จะผูกพันบริษัทหรือองค์กรตามกฎหมายเหล่านั้นกับข้อกำหนดนี้ และในกรณีดังกล่าว คำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” จะหมายถึงและใช้กับบริษัทหรือองค์กรตามกฎหมายนั้น เว็บไซต์และบริการมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยแนะนำลูกค้าให้กับผู้ให้บริการสถานที่เพื่อประโยชน์ในการจองสถานที่โดยตรงระหว่างกัน เวนิวอีไม่สามารถควบคุมเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในลิสติ้ง ไม่รับประกันหรือแสดงตนใดๆ แก่ลูกค้าในส่วนของสภาพ ความถูกต้องตามกฎหมายและความเหมาะสมของสถานที่ เวนิวอีไม่รับผิดชอบและปฏิเสธความรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับลิสติ้งและสถานที่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้ให้บริการสถานที่ที่ทำการลงลิสติ้งหรือลูกค้าที่ทำการจองนั้นต้องรับความเสี่ยงในการกระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อกำหนดที่ตกลง

1. การตีความ

1.1 เว็บไซต์นี้ปฏิบัติการโดยบริษัท เวนิวอี จำกัด บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีเลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560047979 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 1, 3, 5, 7 ลาดพร้าว 128/1 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ต่อจากนี้เรียกว่า “เวนิวอี”)

1.2 คำนิยามในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บัญชีผู้ใช้ (Account): หมายถึงบัญชีที่ผู้ให้บริการสถานที่สร้างขึ้นในเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการสร้างลิสติ้งสาธารณะหรือสร้างขึ้นจากการประสานงานกับทีมงานเวนิวอีเพื่อประโยชน์ในการสร้างลิสติ้ง
การสอบถามเกี่ยวกับการจอง (Booking Enquiry): การสอบถามเกี่ยวกับการจองเกิดขึ้นเมื่อ
(ก) ลูกค้าทำการติดต่อ (หรือพยายามติดต่อ) ผู้ให้บริการสถานที่ผ่านทางเว็บไซต์เกี่ยวกับลิสติ้งหรือสถานที่ โดยการส่งรายละเอียดส่วนตัวผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
(ข) สมาชิกของทีมงานเวนิวอีติดต่อ (หรือพยายามติดต่อ) ผู้ให้บริการสถานที่ในนามของลูกค้า (ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอื่น) เกี่ยวกับลิสติ้งหรือสถานที่
(ค) สมาชิกของทีมงานเวนิวอีเจาะจงแนะนำผู้ให้บริการสถานที่เป็นการเฉพาะแก่ลูกค้า (ไม่ว่าการติดต่อนั้นจะทำโดยเวนิวอีกับผู้ให้บริการสถานที่หรือไม่)
และให้ถือว่า “การสอบถามเกี่ยวกับการจองอื่นๆ” มีความหมายเช่นเดียวกัน
การจองที่ได้รับการยืนยัน (Confirmed Booking): หมายถึงการที่ลูกค้าจองงานอีเว้นท์ภายใน 12 เดือนหลังจากที่ส่งการสอบถามเกี่ยวกับการจองมายังผู้ให้บริการสถานที่
การจองที่เสร็จสมบูรณ์ (Completed Booking): หมายถึง การจองที่ได้รับการยืนยันสำหรับการจัดงานอีเว้นท์ ซึ่งงานอีเว้นท์ได้จัดขึ้นบนสถานที่ตามการจองที่ได้รับการยืนยัน หรือในวันที่จัดงานอีเว้นท์ที่ได้เลื่อนออกไป เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ให้บริการสถานที่และลูกค้าตกลงกันภายหลัง
การจองที่ยกเลิก (Cancelled Booking): หมายถึง การจองที่ได้รับการยืนยันซึ่งหลังจากนั้นลูกค้าหรือผู้ให้บริการสถานที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนเวลาการจัดงานออกไปแก่อีกฝ่าย
ลูกค้า (Customer): บุคคลที่ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการเพื่อประโยชน์ในการจ้างหรือใช้สถานที่ซึ่งผู้ให้บริการสถานที่เป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นเจ้าของ
งานอีเว้นท์ (Event): หมายถึง อีเว้นท์หรือการจัดงาน (ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด) ตามที่การจองที่มีการยืนยันของสถานที่
วันจัดงานอีเว้นท์ (Event Date(s)): หมายถึง วันที่หรือวันที่ติดต่อกันซึ่งมีการจัดงานอีเว้นท์ขึ้นตามที่มีการจองที่มีการยืนยัน
ค่าเช่า (Hire Fee): ราคาทั้งหมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการสถานที่ ที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการสถานที่ เพื่อการใช้สถานที่สำหรับงานอีเว้นท์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเช่าสถานที่ บริการจัดอาหารหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้สำหรับงานอีเว้นท์นั้นๆ ซึ่งผู้ให้บริการสถานที่เป็นผู้ให้บริการหรือจัดหาอำนวยความสะดวกให้)
ทีมงานเวนิวอี (VenueE Team): เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นายหน้าหรือตัวแทนของบริษัท เวนิวอี จำกัดหรือบุคคลอื่นๆที่ทำงานให้เวนิวอี
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights): สิทธิบัตร อรรถประโยชน์ สิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ชื่อธุรกิจและชื่อโดเมน สิทธิในองค์ประกอบโดยรวมของสินค้า (get-up) และเครื่องหมายรูปลักษณ์ (trade dress) สิทธิที่จะฟ้องร้องในการลวงขายหรือการค้าไม่เป็นธรรม สิทธิในการออกแบบ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิในการใช้และคุ้มครองข้อมูลความลับ (รวมถึงความรู้ความชำนาญหรือความลับทางการค้า) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในแต่ละประเภทไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่และรวมถึงสิทธิหรือรูปแบบการคุ้มครองที่คล้ายหรือเทียบเท่าซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันและจะมีในอนาคตไม่ว่าในที่ใดในโลก
บริษัทในเครือ (Affiliate): หน่วยงานใดๆ ที่ควบคุมหรือถูกควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมของผู้ให้บริการสถานที่ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งตามปกติจะไม่ถือเป็นผู้ให้บริการสถานที่
วันที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice Date): วันที่ที่ผู้ให้บริการสถานที่ได้ออกใบแจ้งหนี้ในนามของลูกค้าในส่วนของค่าเช่า
ลิสติ้ง (Listing): หมายถึงหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ ซึ่งแสดงถึงรายละเอีบดของสถานที่ในการให้เช่า
บริการที่เก็บเงิน (Paid Service): มีความหมายตามที่กำหนดในข้อ 7
งานอีเว้นท์หลายวัน (Recurring Event): หมายถึงงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นหรือวางแผนที่จะจัดขึ้นเป็นเวลาหลายวัน (ซึ่งงานอีเว้นท์นั้นจะจัดขึ้นตั้งแต่สองวันหรือมากกว่า แม้จะเป็นงานที่จัดต่อเนื่องกันหรือไม่) เนื่องมาจากการจองที่ได้รับการยืนยันซึ่งเกิดขึ้นจากการส่งการสอบถามเกี่ยวกับการจองครั้งเดียว
บริการ (Services): หมายถึงบริการทั้งปวงที่เวนิวอีจัดให้แก่ผู้ให้บริการสถานที่และลูกค้าเป็นครั้งคราว ไม่ว่าผ่านเว็บไซต์หรือไม่
เว็บไซต์ (Website): เว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นที่โดเมน http://venuee.co และรวมถึงโดเมนย่อยทั้งหมด
สถานที่ (Venue): สถานที่หรือกลุ่มพื้นที่ที่ผู้ให้บริการสถานที่เป็นเจ้าของหรือมีความควบคุมเหนืออยู่หรืออาจได้รับค่าตอบแทนสำหรับการใช้และที่ผู้ให้บริการสถานที่ได้โฆษณาการใช้สถานที่นั้นผ่านเวนิวอี (ไม่ว่าผ่านเว็บไซต์หรือไม่)
ผู้ให้บริการสถานที่ (Venue Provider): หมายถึง (“ท่าน”) บุคคลที่สามารถควบคุมบัญชีได้

2. การจอง (BOOKINGS)

2.1 เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นแล้ว ท่านตกลงที่จะรับการสอบถามเกี่ยวกับการจองต่างๆ
2.2 การสอบถามเกี่ยวกับการจองทั้งหมดอาจผ่านการตรวจสอบจากทีมงานเวนิวอีก่อนหรือในเวลาที่จะส่งให้แก่ท่าน (ไม่ว่าผ่านกระบวนการอัตโนมัติที่ใช้ผ่านเว็บไซต์เป็นครั้งคราวหรือผ่านวิธีการอื่นๆ ในการติดต่อด้วยตัวเองที่ทีมงานเวนิวอีสามารถทำได้ในเวลาที่มีการสอบถามเกี่ยวกับการจองเกิดขึ้น
2.3 เมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับการจองส่งไปยังผู้ให้บริการสถานที่ จะถือว่าผู้ให้บริการสถานที่ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับการจองแล้วภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้มีการส่งการสอบถามเกี่ยวกับการจองเข้ามา
2.4 ผู้ให้บริการต้องตอบรับการสอบถามเกี่ยวกับการจองแต่ละอันภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่ถือว่าได้รับแล้ว
2.5 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ทำการตอบรับการสอบถามเกี่ยวกับการจองตั้งแต่สามครั้งติดกัน เวนิวอีขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัก ถอดหรือยกเลิกลิสติ้งที่เกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับการจองนั้นหรือ บัญชีของผู้ให้บริการสถานที่ (แล้วแต่กรณี) ตามที่เวนิวอีเห็นสมควรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเวนิวอีแต่ผู้เดียว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการสถานที่
2.6 เมื่อผู้ให้บริการสถานที่ทำการตอบรับแล้ว ผู้ให้บริการสถานที่และลูกค้าจะตกลงกันเองโดยตรงในการจัดงานอีเว้นท์ และเวนิวอีจะไม่รับผิดใดๆ ไม่ว่าต่อผู้ให้บริการสถานที่หรือลูกค้าในการตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการสถานที่และลูกค้า
2.7 เวนิวอีสงวนสิทธิที่จะติดต่อไม่ว่าผู้ให้บริการสถานที่หรือลูกค้าในเวลาใดๆ หลังจากมีการสอบถามเกี่ยวกับการจองเพื่อยืนยันสถานะของการสอบถามเกี่ยวกับการจองและสอบถามความเห็นจากแต่ละฝ่าย
2.8 เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัยใดๆ การถือว่าได้รับหรือการตอบรับการสอบถามการจองในข้อ 2 นี้ ย่อมไม่กระทบต่อสิทธิของเวนิวอีในการรับค่าคอมมิชชั่นจากการสอบถามเกี่ยวกับการจองแต่ละอันที่ได้มีขึ้นตามข้อ 4

3. หน้าที่ของผู้ให้บริการสถานที่


3.1 ในการสร้างบัญชี ผู้ให้บริการสถานที่ตกลงว่าจะทำการโดยสุจริตซึ่งกันและกันต่อลูกค้าและเวนิวอี
3.2 ผู้ให้บริการสถานที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เวนิวอีจำเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ให้แก่เวนิวอีในตลอดเวลาที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลทางการตลาดและรายละเอียดของบริการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการสถานที่
3.3 ในการใช้เว็บไซต์ ผู้ให้บริการสถานที่ตกลงที่จะปรับปรุงรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีให้ทันสมัยอยู่เสมอ และจะดูแลให้ราคาแนะนำและวันที่ทั้งหมดที่สถานที่ว่างให้เช่าในลิสติ้งนั้นถูกต้องเท่าที่จะทำได้ตามสมควร
3.4 ผู้ให้บริการสถานที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหรือลิสติ้งในเวลาใดๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เว้นแต่กรณีที่ขอให้ทีมงานเวนิวอีเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลลิสติ้ง ซึ่งจะต้องส่งในเวลาทำการปกติของเวนิวอี
3.5 ผู้ให้บริการสถานที่ตกลงที่จะให้หลักฐานการจองดังต่อไปนี้แก่เวนิวอีในทันที
• (ก) วันที่ที่ได้รับการจองที่มีการยืนยัน
• (ข) ค่าเช่าที่จะได้รับชำระสำหรับงานอีเว้นท์
• (ค) วันที่ของใบเรียกเก็บเงิน
• (ง) วันที่ถึงกำหนดชำระ (วันเดียวหรือหลายวัน) ของการจ่ายเงินค่าเช่าโดยลูกค้า
• (จ) ในกรณีการจองที่ยกเลิก ให้แจ้งจำนวนเงินใดๆ ที่ได้รับจากลูกค้าที่ไม่ต้องชำระคืนในวันที่มีการยกเลิกการจอง โดยต้องแจ้งไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากที่ได้รับแจ้งถึงการจองที่ยกเลิก
3.6 ผู้ให้บริการสถานที่จะต้องไม่ทำการโฆษณาแนะนำราคาบนเว็บไซต์ที่สูงกว่าราคาใดๆ ที่คิดราคาเป็นประจำแก่ผู้ที่จะซื้อ หรือราคาที่เป็นการประกอบกิจการปกติของผู้ให้บริการสถานที่
3.7 ผู้ให้บริการสถานที่ต้องรับผิดชอบซึ่งความถูกต้องแม่นยำของรูปภาพและข้อความทั้งหมด และจะต้องใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าเนื้อหาได้ถูกรักษาหรือปับปรุงอยู่เสมอ เวนิวอีอาจจะสร้างเนื้อหาเพื่อผู้ให้บริการสถานที่หากมีการร้องขอดังกล่าว โดยเวนิวอีจะใช้ข้อมูลที่พร้อมและมีอยู่ในสาธารณะ หรือเป็นข้อมูลที่ผู้ให้บริการสถานที่ให้มา
3.8 ผู้ให้บริการสถานที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าลิสติ้งของตนนั้นจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ซึ่งวัตถุใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ภาพลามกอนาจาร ก่อความไม่สงบ ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ข่มขู่ กระตุ้นการเหยียดสีผิว หรือการกระทำซึ่งเป็นการก่อการร้าย คุกคาม ดูหมิ่นศาสนา หรือฝ่าฝืนซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก) (เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม)
3.9 ผู้ให้บริการสถานที่รับทราบว่าเวนิวอีไม่ได้กล่าวอ้างว่าจะดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์ เวนิวอีสงวนสิทธิที่จะกำจัดเนื้อหาจากเว็บไซต์หากมีเหตุอันสมควรให้สงสัยว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เวนิวอีจะต้องแจ้งผู้ให้บริการสถานที่โดยเร็วเมื่อได้ทราบถึงข้อกล่าวหาใดๆ ว่าเนื้อหาที่อยู่ในลิสติ้งใดๆ บนเว็บไซต์อาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
3.10 โดยไม่มีการจำกัดสิทธิใดๆ ของข้อยังคับตามข้อ 2.6 ผู้ให้บริการสถานที่ที่จะไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องผูกพันตามข้อเสนอซึ่งการสอบถามเกี่ยวกับการจอง และเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกตกลงรับผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียว
3.11ในกรณีที่ผู้ให้บริการสถานที่นั้นไม่สมัครใจหรือไม่สามารถรับการสอบถามเกี่ยวกับการจองได้ ผู้ให้บริการสถานที่ตกลงว่าผู้ให้บริการสถานที่จะต้องไม่ส่งต่อซึ่งการสอบถามเกี่ยวกับการจองให้แก่หน่วยงานอื่น นอกจากว่าหน่วยงานอื่นดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการสถานที่อีกคน หรือเป็นบริษัทในเครือ หากเป็นกรณีที่บริษัทในเครือดังกล่าวจะต้องรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และบริษัทในเครือดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าคอมมิชชั่นตามข้อ 4.2
3.12 ผู้ให้บริการสถานที่ไม่สามารถที่จะโฆษณาช่องทางในการติดต่อของสถานที่ลงบนเว็บไซต์เกินกว่าที่เวนิวอีอนุญาต รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใส่ข้อมูลติดต่อลงบนภาพ เบอร์โทร อีเมลหรือลิงก์เว็บไซต์

4. ค่าคอมมิชชั่นและการชำระเงิน


4.1 จากการที่เวนิวอีได้ให้ความสะดวกสบายในการจัดการเรื่องการสอบถามเกี่ยวกับการจองต่างๆ แก่ผู้ให้บริการสถานที่ ผู้ให้บริการสถานที่ตกลงที่จะมีหน้าที่ในการชำระราคาค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานที่ 10% สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการจองใดๆ ที่ส่งผลให้มีการยืนยันการจองตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 4 นี้
4.1.1 เฉพาะผู้ให้บริการสถานที่ที่ได้ลิสต์พื้นที่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ให้ผู้บริการสถานที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นพิเศษตามที่เวนิวอีได้โฆษณาไว้และให้มีผลบังคับใช้ค่าคอมมิชชั่นตามที่ได้โฆษณานั้นจนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
4.2 สิทธิของเวนิวอีที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจะมีขึ้นเมื่อการสอบถามเกี่ยวกับการจองได้มีขึ้นและสำหรับวัตถุประสงค์ตามข้อ 4.2 นี้ ให้ถือว่าการสอบถามเกี่ยวกับการจองถือว่ามีขึ้นเมื่อ:
• (ก) เมื่อเวลาที่ลูกค้าได้ส่งรายละเอียดการติดต่อบนเว็บไซต์มาครั้งแรกผ่านลิสติ้งที่เป็นของผู้ให้บริการสถานที่ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะติดต่อกับผู้ให้บริการสถานที่ (ตามเวลาและการบันทึกโดยเว็บไซต์) หรือ
• (ข) เมื่อลูกค้าได้ทำการสอบถามทีมงานเวนิวอีเพื่อติดต่อในนามของลูกค้า ในเวลาที่ทีมงานเวนิวอี ได้ทำการพยายามติดต่อผู้ให้บริการสถานที่เป็นครั้งแรก (ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศัพท์ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางใด) หรือ
• (ค) เมื่อสมาชิกของทีมงานเวนิวอี ได้แนะนำให้ผู้ให้บริการสถานที่แก่ลูกค้า ให้ถือเวลาที่ทีมงานเวนิวอีได้พยายามติดต่อลูกค้าครั้งแรกพร้อมการแนะนำ (ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศัพท์ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางใด)
4.3 ไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นให้แก่เวนิวอี ในกรณีที่มีการยืนยันการจองที่ลูกค้าได้เข้าเจรจากับผู้ให้บริการสถานที่โดยสุจริตครั้งแรกเกี่ยวกับงานเดียวกันกับที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันการจอง ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนที่จะได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการจอง (ตามรายละเอียดในข้อ 4.2)
4.4 ในกรณีที่ผู้ให้บริการสถานที่ได้แนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทในเครือตามข้อ 3.11 ซึ่งคำถามเกี่ยวกับการจองใดๆ นั้นส่งผลให้มีการยืนยันการจอง บริษัทในเครือดังกล่าวจะต้องชำระค่าคอมมิชชั่นแก่เวนิวอี ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 4
4.5 สำหรับการยืนยันการจองใด ๆ ที่มีเงินที่ถึงกำหนดชำระโดยลูกค้าให้แก่ผู้ให้บริการสถานที่ ให้ยึดถืออัตราค่าคอมมิชชั่นดังต่อไปนี้:
• (ก) ในกรณีสำหรับการจองที่เสร็จสมบูรณ์ ให้ถืออัตราค่าคอมมิชชั่นตามที่ตกลงไว้สำหรับค่าเช่าที่ถึงกำหนดชำระโดยลูกค้าแก่ผู้ให้บริการสถานที่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ
• ในกรณีที่มีการจองที่ยกเลิกและผู้ให้บริการสถานที่ได้ยึดเงินที่ไม่ต้องชำระคืนไว้จากลูกค้า ในอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงกันไว้ของจำนวนที่ยึดไว้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.6 สำหรับงานอีเว้นท์หลายวัน ค่าคอมมิชชั่นจะต้องจ่ายในอัตราที่ตกลงกันไว้ตามอัตราค่าเช่าทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระโดยลูกค้าแก่ผู้ให้บริการสถานที่ สำหรับการใช้สถานที่ใน 100 วันแรกของปีปฎิทินที่งานอีเว้นท์หลายวันได้จัดขึ้น
4.7 การจ่ายเงินที่ถึงกำหนดชำระแก่เวนิวอีทั้งหมดนั้นจะต้องมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่มีอยู่ในเวลาที่การจ่ายเงินดังกล่าวถึงกำหนดชำระ
4.8 เวนิวอีสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ที่จะคิดเงินในอัตราค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างไปจากที่โฆษณาไว้บนเว็บไซต์หรือที่อื่นๆ และจะเป็นการพิจารณาค่าคอมมิชชั่นเป็นกรณีไป รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) มูลนิธิ สมาคมเพื่อการกุศลที่ได้จดทะเบียน โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือแหล่งการศึกษาอื่นๆ และสถานที่ราชการ
4.9 ผู้ให้บริการสถานที่จะต้องนำส่งใบแจ้งหนี้สำหรับค่าคอมมิชชั่นล่วงหน้าตามเวลาต่อไปนี้:
• (ก) วันที่ที่มีการยืนยันการจอง
• (ข) เจ็ดวันหลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้
• (ค) ในกรณีที่ไม่มีใบแจ้งหนี้ส่งมาโดยผู้ให้บริการสถานที่สำหรับค่าเช่าที่ชำระโดยลูกค้า ให้ถือวันที่ได้มีการชำระค่าเช่า หรือ
• (ง) ในกรณีที่ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่เวนิวอี ในเรื่องวันที่ในใบแจ้งหนี้ และในกรณีที่เวนิวอีได้ทราบภายหลังถึงการจองที่มีการยืนยันหรือการจองที่เสร็จสมบูรณ์ (ไม่ว่าในทางใด) ให้ถือวันที่ได้ทราบถึงการจองที่มีการยืนยันหรือการจองที่เสร็จสมบูรณ์
4.10 วันกำหนดชำระสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของเวนิวอี จะถึงกำหนดชำระ 28 วันหลังที่ใบแจ้งหนี้นั้นได้ส่งไปยังผู้ให้บริการสถานที่
4.11 เวนิวอีสงวนสิทธิที่จะเสนอข้อตกลงการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ เป็นกรณีไปตามดุลพินิจของ เวนิวอีแต่เพียงผู้เดียว
4.12 ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ต่างๆ ไม่มีการชำระภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันครบกำหนดชำระ ผู้ให้บริการสถานที่จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา 15% ของค่าคอมมิชชั่น โดยบัญชีของท่านอาจถูกระงับชั่วคราว หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ [email protected]
4.13 หน้าที่ความรับผิดของผู้ให้บริการสถานที่สำหรับการชำระค่าคอมมิชชั่นนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับ หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ให้บริการสถานที่ซึ่งได้รับชำระเงินก่อนจากลูกค้าแล้ว (ไม่ว่ามีการทำใบแจ้งหนี้หรือไม่) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจองที่ได้รับการยืนยันหรือการจองที่เสร็จสิ้น
4.14 หากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการสถานที่ หน้าที่การชำระค่าคอมมิชชั่นแก่เวนิวอียังคงอยู่ การที่ลูกค้าไม่ชำระเงินแก่ผู้ให้บริการสถานที่นั้นไม่กระทบต่อข้อตกลงในการชำระเงินของเรา
4.15 ผู้ให้บริการสถานที่สามารถเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นที่ชำระไปแล้วสำหรับการจองที่มีการยืนยันคืนได้หากต่อมาการจองดังกล่าวได้มีการยกเลิกโดยลูกค้า โดยการเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นคืนนั้นขึ้นอยู่กับการที่ผู้ให้บริการสถานที่สามารถแสดงหลักฐานอันเป็นที่พอใจ โดยส่งไปที่ [email protected]
4.16 ผู้ให้บริการสถานที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นที่ได้ชำระแก่เวนิวอีสำหรับการจองที่มีการยืนยันซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกการจองโดยผู้ให้บริการสถานที่
4.17 การสิ้นสุดของบัญชีของผู้ให้บริการสถานที่ (ไม่ว่าโดยเหตุใด) จะไม่ส่งผลกระทบกับการบังคับใช้ข้อ 4 และหน้าที่ของผู้ให้บริการสถานที่ในการชำระค่าคอมมิชชั่นแก่เวนิวอีตามคำสอบถามเกี่ยวกับการจองใดๆ ที่ยังมีอยู่ในวันที่บัญชีได้สิ้นสุดลง

5. ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่มีอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์

5.1 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์ทั้งหมดและเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โดยผู้ให้บริการสถานที่ และ/หรือบริการใดๆ ย่อมถือเป็นทรัพย์สินของเวนิวอี
5.2 ผู้ให้บริการสถานที่จะต้องไม่ปรับเปลี่ยน แปล ทำวิศวกรรมย้อนรอย แปลงกลับ รื้อ (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยชัดเจนหรือตีความได้ว่าข้อห้ามดังกล่าวนั้นกระทำไม่ได้) หรือสร้างงานโดยเลียนแบบมาจากซอฟท์แวร์ใดๆ หรือ เอกสารใดๆ ที่มากับซอฟท์แวร์นั้นๆ ที่ได้รับมาจากเวนิวอีผ่านทางเว็บไซต์
5.3 ผู้ให้บริการสถานที่จะต้องไม่ทำซ้ำโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเวนิวอีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งวัตถุทางการตลาดใดๆ ที่ถูกสร้าง หรือที่เวนิวอีเป็นนายหน้านำมาให้แก่ผู้ให้บริการสถานที่สำหรับใช้บนเว็บไซต์ สำหรับให้ผู้ให้บริการสถานที่ทำการตลาดภายนอกเว็บไซต์
5.4 เนื้อหาใดๆ ที่ผู้ให้บริการสถานที่ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์จะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีผู้ครอบครอง ผู้ให้บริการสถานที่ยังสามารถเก็บรักษาซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของซึ่งเนื้อหาดังกล่าว แต่โดยต้องยอมรับและปฏิบัติตามซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอนุญาตให้เวนิวอี มีสิทธิจำกัดในการใช้ เก็บ คัดลอกเนื้อหาดังกล่าวและกระจายและอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้
5.5 เวนิวอีอาจใช้รูปหรือสื่ออื่นใดๆ ที่ได้ถูกอัพโหลดขึ้นลิสติ้งหรือทำให้เป็นสาธารณะแก่ผู้ครอบครองสถานที่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดของการบริการของเวนิวอี
5.6 เวนิวอีสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของผู้ให้บริการสถานที่แก่บุคลภายนอกใดๆ ผู้อ้างว่าเนื้อหาใดๆ ที่ได้ลงหรืออัพโหลดในเว็บไซต์โดยผู้ให้บริการสถานที่นั้นเป็นการละเมิดซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของตนด้านความเป็นส่วนตัว
5.7 เวนิวอีจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ที่ลงโดยผู้ให้บริการสถานที่หรือลูกค้าในเว็บไซต์
5.8 เวนิวอีสงวนสิทธิที่จะนำลิสติ้งใดๆ ออกไปหากเวนิวอีเห็นว่าลิสติ้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหา

6. ข้อจำกัดความรับผิด

6.1 เวนิวอี ไม่มีอำนาจหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นถือว่าเวนิวอีเป็นผู้มีอำนาจที่จะกระทำการผูกผันแทนผู้ให้บริการสถานที่ในทางใดและจะไม่ทำการใดๆ ที่อาจสร้างความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าเวนิวอีนั้นเป็นผู้มีอำนาจ เวนิวอีจะไม่กระทำการหรือเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกมัดใดๆ หรือก่อให้เกิดความรับผิดเพื่อและในนามของผู้ให้บริการสถานที่และจะต้องไม่ต่อรองข้อตกลงสำหรับข้อกำหนดของสถานที่กับลูกค้า
6.2 เวนิวอีจะเปิดเผยต่อลูกค้าทุกท่านว่าตนไม่มีอำนาจหรือความสามารถในการเจรจาต่อรอง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของผู้ให้บริการสถานที่ หรือเข้าทำสัญญาใดๆ แทนผู้ให้บริการสถานที่
6.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีความมุ่งหวังเพื่อการแต่งตั้งตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรืออนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายใดสร้าง หรือเข้าตกลงผูกพันเพื่อหรือแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
6.4 เวนิวอีจะไม่รับประกัน หรือรับรองต่อลูกค้าว่าสถานที่ซึ่งลงรายการผ่านเว็บไซต์นั้นมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ และ/หรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องการสำหรับใช้สถานที่ดังกล่าว
6.5 ผู้ให้บริการสถานที่ทราบว่าหากลูกค้าไม่พึงพอใจกับสถานที่ไม่ว่าด้วยเหตุใด ข้อเรียกร้องของลูกค้าเป็นข้อเรียกร้องต่อผู้ให้บริการสถานที่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
6.6 เวนิวอีจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เว็บไซต์และบริการมีความปลอดภัยและเว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
6.7 เวนิวอีไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์จะสามารถใช้งานได้โดยปราศจากการรบกวนตลอดไป การเข้าถึงเว็บไซต์นั้น นับเป็นการอนุญาตเป็นการชั่วคราว เวนิวอีอาจระงับชั่วคราว ยกเลิก หยุด หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และจะไม่รับผิดต่อผู้ให้บริการสถานที่หากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ ณ เวลาใด หรือช่วงเวลาใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
6.8 ผู้ให้บริการสถานที่มีหน้าที่ในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ให้บริการสถานที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ และผู้ให้บริการสถานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้เว็บไซต์จะไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญเสียข้อมูลของผู้ให้บริการสถานที่ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์ และ/หรือการหยุดชะงักของบริการ
6.9 เวนิวอี (รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และพนักงาน) จะไม่รับผิดต่อผู้ให้บริการสถานที่ หรือลูกค้าในสัญญา ซึ่งการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือกรณีอื่น สำหรับความสูญเสียทางธุรกิจ เช่น การสูญเสียข้อมูล กำไร รายได้ ธุรกิจ โอกาส ค่าความนิยม ชื่อเสียง หรือการรบกวนทางธุรกิจ หรือสำหรับความสูญเสียอื่นๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
• (ก) การใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ
• (ข) ความล่าช้า หรือการหยุดชะงักในการดำเนินงานของเว็บไซต์ และ/หรือบริการ
• (ค) ไวรัส หรือ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายอื่นๆ ซึ่งได้รับมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือใดๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บไซต์
• (ง) ความบกพร่อง จุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องประการใดๆ ในเว็บไซต์
• (จ) การระงับชั่วคราว หรือการกระทำอื่นของทีมงานเวนิวอีเกี่ยวกับบัญชี
• (ฉ) ระยะเวลา หรือวิธีการซึ่งลิสติ้งปรากฏในผลการค้นหา
• (ช) ความต้องการของผู้ให้บริการสถานที่ในการแก้ไขวิธีปฏิบัติ เนื้อหา หรือพฤติกรรม หรือความสูญเสียหรือการขาดความสามารถในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือนโยบายของเรา (และเวนิวอีสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ณ เวลาใดๆ ตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้)
6.10 เวนิวอีไม่สามารถยืนยัน และไม่มีหน้าที่รับรองความถูกต้อง หรือความแท้จริงของตัวตนของผู้ให้บริการสถานที่ หรือลูกค้ากล่าวอ้าง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งได้ให้กับเวนิวอี หรือประกาศบนเว็บไซต์
6.11 เพื่อเป็นการเลี่ยงข้อสงสัย เวนิวอีจะไม่รับผิดในความสูญเสีย หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการสถานที่จากการกระทำหรือการผิดสัญญาของลูกค้า (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม) และเวนิวอีไม่รับรอง หรือรับประกันลูกค้าซึ่งอาจว่าจ้างผู้ให้บริการสถานที่ต่อผู้ให้บริการสถานที่ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการให้บริการของเวนิวอี

7. บริการที่เรียกเก็บเงินหรือบริการการ ตลาดเพิ่มเติม

7.1 เวนิวอีอาจใช้วิจารณญาณในการนำเสนอบริการเพิ่มเติม หรือบริการทางเลือกแก่ผู้ให้บริการสถานที่ในเป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าลงทะเบียน หรือค่าบริการรายครั้ง (“บริการที่เรียกเก็บเงิน”)
7.2 บริการที่เรียกเก็บเงินจะถูกนำเสนอตามข้อกำหนดฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ หรือวิธีการอื่นๆ ผ่านทีมงานเวนิวอี (ในแต่ละกรณีซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)
7.3 บริการที่เรียกเก็บเงินอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การปรึกษากับทีมงานเวนิวอีเกี่ยวกับภาพลักษณ์และการสร้างลิสติ้งที่มีประสิทธิภาพ แพ็กเกจการถ่ายภาพต่างๆ คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขาย การลงลิสติ้งแบบพรีเมียมในบริเวณที่มองเห็นได้ง่ายบนเว็บไซต์ การตลาดแบบตรงโดยทีมงานเวนิวอีแทนผู้ให้บริการสถานที่ผ่านแคมเปญและการตลาดบนสื่อสังคม การตลาดผ่านเนื้อหา การหาค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมที่สุด การจัดอันดับเว็บไซต์ในเสิร์ชเอ็นจิ้น การวิเคราะห์เว็บไซต์ จดหมายข่าว และการกระจายส่งเมล์ และการจัดงานอีเว้นท์ส่งเสริมการขายโดยเฉพาะสำหรับสถานที่
7.4 ผู้ให้บริการสถานที่ตกลงว่าระหว่างการให้บริการที่เรียกเก็บเงินและโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด เวนิวอีอาจส่งเสริมสถานที่หรือผู้ให้บริการสถานที่ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางการตลาด หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคม และให้การรับรองแทนผู้ให้บริการสถานที่ตามที่ทีมงานเวนิวอีเห็นสมควรเป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมสถานที่หรือผู้ให้บริการสถานที่
7.5 เวนิวอีจะไม่รับผิดในความสูญเสีย หรือความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการสถานที่ (หรือบุคคลใดซึ่งเรียกร้องภายใต้หรือผ่านสิทธิของผู้บริการสถานที่) ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ไม่ว่าในทางตรง หรือทางอ้อม หรือทันทีทันใด หรือเป็นผลสืบเนื่อง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือกรณีอื่น ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ซึ่งอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้
• (ก) ความเสียหายที่แม้เวนิวอีอาจจะทราบถึงสถานการณ์ซึ่งความเสียหายดังกล่าวจะสามารถเกิดขึ้นได้
• (ข) ความสูญเสียในกำไร
• (ค) ความสูญเสียในเงินสะสมที่คาดหมาย
• (ง) ความสูญเสียในโอกาสทางธุรกิจ
• (จ) ความสูญเสียในค่าความนิยม
• (ฉ) ความสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูล
ซึ่งผู้ให้บริการสถานที่เชื่อว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของเวนิวอีในการให้บริการที่เก็บเงิน ภายใต้เงื่อนไขข้อ 7.5 นี้ไม่จำกัดการเรียกร้องจากความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ให้บริการสถานที่ซึ่งอยู่ในบังคับภายใต้ข้อ 7.6 หรือข้อเรียกร้องอื่นๆ จากความสูญเสียทางด้านการเงินโดยตรงซึ่งมิได้ถูกยกเว้นตามประเภท (ก) ถึง (ฉ) ในข้อ 7.5 นี้
7.6 ผู้ให้บริการสถานที่ตกลงว่า ในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ผู้ให้บริการสถานที่มิได้อาศัยข้อรับรอง (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือของบุคคลใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างชัดแจ้ง หรือ (หากอาศัยข้อรับรองไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาซึ่งมิได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้) จะไม่ได้รับการเยียวยาที่เกี่ยวกับข้อรับรองดังกล่าว และไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม เวนิวอีจะไม่รับผิดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม
7.7 ความรับผิดทั้งหมดของเวนิวอีไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือกรณีอื่นซึ่งเกี่ยวกับบริการที่เก็บเงินจะไม่เกินกว่าจำนวนรวมเท่ากับค่าบริการที่เก็บเงินจากผู้ให้บริการสถานที่ (ตามที่กำหนดและประกาศบนเว็บไซต์สำหรับบริการที่เก็บเงินดังกล่าว)
7.8 เวนิวอีไม่รับรอง หรือรับประกันความมีประสิทธิภาพของบริการที่เก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เกิดการสอบถามเกี่ยวกับการจอง หรือการยืนยันการจองต่าง ๆ
7.9 ผู้ให้บริการสถานที่จะชำระจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระเกี่ยวกับบริการที่เก็บเงินให้แก่เวนิวอีอย่างเต็มจำนวนโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ การแย้งสิทธิ การลด หรือการหัก (นอกเหนือจากการลดหรือการหักภาษีตามที่กำหนดในกฎหมาย)
7.10 เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย การจองที่ได้รับการยืนยันในช่วงที่ของการใช้บริการการตลาดเพิ่มเติม ผู้ให้บริการสถานที่ยังคงต้องชำระค่าคอมมิชชั่นตามที่กำหนดในข้อ 4
7.11 เวนิวอีสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการบริการที่เรียกเก็บเงินในกรณีที่มีการละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

8. การบอกกล่าว

8.1 เราจะติดต่อท่านทางอีเมล จดหมาย หรือโดยการให้ข้อมูลผ่านการประกาศบนเว็บไซต์
8.2 คำบอกกล่าวจะถือว่าได้รับและส่งโดยชอบแล้วทันทีที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์หรือ 24 ชั่วโมงหลังจากการส่งอีเมล หรือสามวันหลังจากวันที่ส่งจดหมายใด ๆ ภายในประเทศไทย

9. การเลิกสัญญา


9.1 โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เวนิวอีอาจยกเลิกบัญชีของผู้ให้บริการสถานที่โดยมีผลทันทีหาก
• (ก) ผู้ให้บริการสถานที่ไม่ชำระเงินที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในวันที่ถึงกำหนดชำระและยังคงผิดนัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชำระเงิน หรือ
• (ข) ผู้ให้บริการสถานที่ผิดสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในสาระสำคัญและการผิดสัญญานั้นไม่สามารถเยียวยาได้ หรือ (หากการผิดสัญญาดังกล่าวสามารถเยียวยาได้) ผู้ให้บริการสถานที่ไม่ทำการเยียวยาการผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากได้รับแจ้งให้เยียวยาเป็นลายลักษณ์อักษร
9.2 ผู้ให้บริการสถานที่อาจยกเลิกบัญชีของตน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือร้องขอให้นำลิสติ้งใดหนึ่งหรือมากกว่าออกจากเว็บไซต์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยการใช้รายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ระดับผู้จัดการของบัญชี
9.3 เวนิวอีอาจยกเลิก หรือระงับการให้บริการบางส่วนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยมิต้องบอกกล่าวให้ผู้ให้บริการสถานที่ทราบ
9.4 การยกเลิกบัญชีโดยผู้ให้บริการสถานที่ หรือเวนิวอี หรือการยกเลิกการให้บริการโดยเวนิวอี (แล้วแต่กรณี) จะไม่กระทบต่อสิทธิ การเยียวยา หน้าที่ หรือความรับผิดซึ่งคู่สัญญามีจนถึงวันที่ยกเลิกสัญญา รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งมีอยู่ ณ หรือก่อนวันที่ยกเลิกสัญญา

10. ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ให้บริการสถานที่ตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน แก้ต่าง และชดใช้ให้กับเวนิวอี กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน และบริษัทในเครือ สำหรับข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ของบุคคลที่สามใดๆ และทั้งหมด ซึ่งเกิดจาก (แต่ไม่จำกัดเพียง) การที่ผู้ให้บริการสถานที่ใช้งานเว็บไซต์และบริการ การผิดสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการผิดหน้าที่ในการรักษาความลับหรือความเป็นส่วนตัว หรือข้อความหมิ่นประมาทซึ่งผู้ให้บริการสถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบใดๆ

11. การสละสิทธิ


การไม่ใช้สิทธิหรือความล่าช้าของเวนิวอีในการใช้สิทธิหรือเรียกร้องให้เยียวยาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามกฎหมายไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิดังกล่าว หรือสิทธิหรือการได้รับการเยียวยาอื่นใด การใช้สิทธิหรือการเยียวยาดังกล่าวเพียงครั้งเดียวหรือบางส่วนไม่เป็นการขัดขวางหรือจำกัดการใช้สิทธิหรือการเยียวยาดังกล่าวหรืออื่นใดในอนาคต

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง


เวนิวอีสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยฝ่ายเดียวเป็นครั้งคราว ท่านควรตรวจสอบและอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างต่อเนื่อง หากท่านไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหรือแก้ไขใด ณ เวลาใด ท่านควรยุติการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการ

13. การเป็นโมฆะบางส่วน


หากข้อกำหนดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผลทางกฎหมาย ไม่ถูกกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับได้ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นได้รับการแก้ไขน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย ถูกกฎหมาย และบังคับใช้ได้ หากการแก้ไขดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ให้ถือว่าได้ลบข้อกำหนดหรือบางส่วนของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว การแก้ไขหรือลบข้อกำหนดหรือบางส่วนของข้อกำหนดใดภายใต้ข้อนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมีผลทางกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่

14. กฎหมายและอำนาจศาลที่บังคับใช้


14.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ หรือเป็นเนื้อหาสาระ หรือรูปแบบของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงสัญญา) จะบังคับใช้และเกิดขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย
14.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงโดยไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าศาลในประเทศไทยมีเขตอำนาจเด็ดขาดในการยุติข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ หรือเป็นเนื้อหาสาระ หรือรูปแบบของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงสัญญา)