Cancellation & Refund Policy

Cancellation & Refund Policy

การยกเลิกการจองและนโยบายการคืนเงินนี้ใช้สำหรับกับระบบการจองออนไลน์ซึ่งค่าเช่าและค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะดำเนินการผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ของ VenueE และไม่สามารถใช้กับการจองโดยตรงกับผู้ให้บริการสถานที่ซึ่งผู้จองชำระเงินโดยตรงกับสถานที่

การยกเลิกการจองโดยผู้จองสถานที่

ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองภายใน 24 ชั่วโมงหลักจากผู้ให้บริการสถานที่ยืนยันการจองและรับเงินคืนเต็มจำนวน และ การยกเลิกต้องดำเนินการอย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนวันจัดงาน การยกเลิกต้องดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มและไม่ใช่ทางอีเมล การทำการจองที่ได้รับการยืนยันใน 1 สัปดาห์หรือน้อยกว่านั้นก่อนวันเริ่มต้นของงานจะมีค่าการยกเลิกการจองซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการดำเนินการและสัดส่วนของราคาที่ได้จ่ายไปสำหรับการจอง (เรียกรวมกันว่า "ค่าธรรมเนียมการยกเลิก") ดังต่อไปนี้
Cancellation DateGuest Refundการจ่ายเงินสถานที่
15 วันขึ้นไปก่อนวันเริ่มต้นงาน100% ไม่รวม 5% Processing Feeไม่มีการชำระ
14 - 8 วันก่อนวันเริ่มต้นงาน50%, ไม่รวม 5% Processing Fee50%, ไม่รวมค่า service fee
7 วันหรือน้อยกว่านั้นก่อนวันเริ่มต้นงานคืนเงินไม่ได้100%, ไม่รวมค่า service fee

การยกเลิกการจองโดยผู้ให้บริการสถานที่

VenueE อาจออกค่าปรับเพื่อการยกเลิกและอาจ (i) หักเงินค่าปรับใด ๆ จากยอดเงินที่จะต้องชำระหรือ (ii) เรียกเก็บเงินค่าปรับดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน การยกเลิกการจองโดยผู้ให้บริการสถานที่ ยอดที่ได้รับชำระแล้วทั้งสิ้นจะต้องได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จอง(รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว) การยกเลิกการจองโดยผู้ให้บริการสถานที่จะต้องรับผิดชอบต่อต้นทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่ VenueE หรือผู้จองสถานที่อันเกี่ยวข้องกับการยกเลิกใดๆ และการจ่ายเงิน(Payout)ตามกำหนดการสำหรับการจองนั้นจะถูกยกเลิก

ค่าปรับสำหรับการยกเลิกการจองโดยผู้ให้บริการสถานที่

การยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันโดยผู้ให้บริการสถานที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
- ผู้ให้บริการสถานที่สามารถยกเลิกการจองที่ยืนยันแล้ว 1 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่มีการปรับใดๆ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายอื่นใดที่อาจมีขึ้นแก่ VenueE หรือผู้จองสถานที่ ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจองนั้นๆ
- การยกเลิกการจองเพิ่มเติมในครั้งต่อไป ผู้ให้บริการสถานที่อาจต้องชำระค่าปรับ 10% ของยอดมูลค่าการจองทั้งหมด
- การยกเลิกการจอง 3 ครั้งขึ้นไปภายในระยะเวลา 6 เดือน VenueE อาจพิจารณาในการเพิกถอนหรือระงับหรือการยกเลิกบัญชีของคุณ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราซึ่งอาจยกเลิกการปรับค่าปรับสำหรับการยกเลิกการจองโดยผู้ให้บริการสถานที่ในกรณีต่อไปนี้:
- การยอมรับการจองโดยไม่ตั้งใจภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากยืนยัน;
- ผู้จองได้ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในคำขอจอง;
- กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นระหว่างการจอง;
- กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นระหว่างการจอง;
- ผู้ให้บริการสถานที่และผู้จองร่วมกันตัดสินใจยกเลิกการจองพร้อมกับคืนเงินค่าจองเต็มจำนวนให้กับ ผู้จองสถานที่ หรือ;
- การยกเลิกการจองด้วยเหตุสุดวิสัย

การยกเลิกด้วยเหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่จำเป็นต้องยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันเนื่องจากสถานการณ์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงหรือสามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ สำหรับกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ("การยกเลิกด้วยเหตุสุดวิสัย"):
- ความตายที่ไม่อาจคาดคิดหรือความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงของผู้จองสถานที่หรือสมาชิกในครอบครัวโดยทันที;
- การประสบเหตุอุบัติภัยที่ส่งผลต่อความบาดเจ็บอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นแก่ผู้จองสถานที่อันเป็นผลให้ขาดความสามารถในการเข้าใช้พื้นที่ได้หรือความสามารถของผู้ให้บริการสถานที่ในการจัดเตรียมพื้นที่ที่จองไว้ได้โดยตรง
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการใช้พื้นที่หรือความสามารถของผู้จองสถานที่ในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่จอง
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถานที่ที่รุนแรงหรือปัญหาการบำรุงรักษาที่คาดไม่ถึงซึ่งอาจเป็นภยันตรายอันจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยต่อการเข้าใช้พื้นที่ของผู้เข้าร่วมงาน
VenueE อาจกำหนดให้ผู้จองหรือผู้ให้บริการสถานที่เตรียมหลักฐานเพื่อสนับสนุนการยกเลิกข้อกล่าวหา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วค่าธรรมเนียมการจองจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จอง

วิธียกเลิกการจอง

หากต้องการยกเลิกการจองคุณต้องส่งคำขอยกเลิกโดยใช้ "ยกเลิกการจอง" บนแพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) คำขอยกเลิกไม่สามารถส่งผ่านข้อความโทรศัพท์ การแชทหรืออีเมลไปที่ VenueE หากคุณไม่สามารถค้นหาไอคอนยกเลิกการจองบนแพลตฟอร์มได้โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา
VenueE-logo
Eventpop-logo
บริษัท เวนิวอี จำกัด
1,3,5,7 ลาดพร้าว 128/1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Copyright © 2023  venuee.co
All right reserved.