การรับมือสำหรับงานอีเว้นท์เมื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด 19) ระบาด

การรับมือสำหรับงานอีเว้นท์เมื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด 19) ระบาด

Update: Feb 25, 2020

นับตั้งแต่งช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของโลกมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้ เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอุสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทันทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร หรือบริษัททัวร์นำเที่ยวต่างๆ ในขณะที่ธุรกิจอีเว้นท์ก็โดนผลกระทบต่อเนื่องมาเช่นเดียวกัน โดยกระทรวงสาธารณะสุขแนะนำให้ผู้จัดงานเลื่อนงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายงานออกไปก่อนเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังเช่น การระบาดใหญ่ของไข้หวัด 2009 ในไทยโดยจุดเริ่มต้นมาจากคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี ซึ่งมีคนไปอยู่รวมกันจำนวนมาก

Event
Photo by Wendy Wei from Pexels

อ้างอิงข้อมูลจาก “กรมควบคุมโรค” ซึ่งมีการคาดการณ์และให้คำแนะนำล่วงหน้าไว้ตั้งแต่เมื่อที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ในกรณีการจัดการประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

การวางแผนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ในงานอีเว้นท์สำหรับผู้จัดงาน

1. จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ทุกวันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ต้องให้แนะนำให้พบแพทย์ และงดการเข้าร่วมกันกิจกรรมจนกว่าจะหายป่วย ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่มีอาการ ให้จัดทำสัญลักษณ์ติดประจำตัว ผู้นั้นให้เห็นชัดเจนก่อนเข้าประชุม

2. จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น

3. จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดการแพร่เชื่อของโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจกระจายของโรค 4. ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังจากเสร็จการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนออกจากสถานที่จัดประชุม สัมมนา เป็นต้น

5. จัดให้มีจุดแนะนำและพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาล ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรรมการรวมตัวนั้น โดยอาจจะแนะนำให้พักรักษาตัวที่บ้าน หรือที่พัก  หากเห็นว่าควรส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านพัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับผู้สัมผัสไวรัสโคโรนา 19 ให้พิจารณาส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัยในสถานพยาบาลที่มีการประสานไว้ล่วงหน้า  

6.  จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

7. จัดหาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น วิธีสวมใส่และวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้

8. ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ของการประชุม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น จัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ ไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่ง หรือยืนอยู่รวมกันอย่างเบียดเสียด กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

การป้องกันตัวเองสำหรับผู้ร่วมงานเมื่อจำเป็นต้องไปงานอีเว้นท์

COVID19
Photo by Gerd Altmann from Pixabay


1. งดเข้าร่วมกิจกรรมหากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ

2. ก่อนเจ้าร่วมกิจกรรมควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์สำหรับใช้ส่วนตัวให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมหน้ากากอนามัย

3.หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้นเข้าได้กับโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้าร่วมกิจกรรมทันที

4.หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาหารไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฐมพยาบาล เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ และ

5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่ได้ป้องกันตนเอง

เราจะเห็นได้ว่าเมื่ออยู่ในสถานะการณ์วิกฤตเช่นนี้ เราควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยการป้องกันตัวเองในเบื้องต้น หากในกรณีป่วยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส นอกจากนั้นคงต้องให้กำลังใจธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและผู้จัดงานทั้งหลายให้สามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปได้

บทความอ้างอิง

Tags